Validitet i mixed methods forskning

Validitet i mixed methods forskning

Når man som forsker ønsker at undersøge et emne, kan man vælge at anvende enten kvantitative metoder, som f.eks. spørgeskemaundersøgelser eller statistiske analyser, eller kvalitative metoder, som f.eks. interviews eller observationer. Begge metoder har deres styrker og svagheder, men forskere kan også vælge at kombinere de to metoder i det, der kaldes mixed methods forskning. Men hvordan kan man sikre validiteten af mixed methods forskning?

Validitet er en måde at måle, om resultaterne af en undersøgelse er korrekte og kan generaliseres til andre situationer eller populationsgrupper. Validitet er afgørende for, at forskning kan bruges til at træffe beslutninger og skabe ny viden. I mixed methods forskning er det vigtigt at sikre validiteten af både de kvantitative og kvalitative undersøgelser.

Når man ønsker at sikre validiteten af en kvantitativ undersøgelse, kan man fokusere på tre grundlæggende typer af validitet: indhold, konstrukt og kriterium. Indholdsvaliditet handler om, hvorvidt man måler det, man ønsker at måle. Konstruktvaliditet handler om, hvorvidt de prøver, man anvender, er egnet til at teste det konstrukt, man ønsker at måle. Kriteriumvaliditet handler om, hvorvidt de resultater, man får i en test, er tilstrækkeligt præcise til at forudsige vigtige udfald, f.eks. i en behandling.

Når man ønsker at sikre validiteten af en kvalitativ undersøgelse, kan man fokusere på tre grundlæggende typer af validitet: troværdighed, overførbarhed og pålidelighed. Troværdighed handler om, hvorvidt undersøgelsen er gennemført på en pålidelig måde, f.eks. ved at anvende en grundig dokumentation af observationerne og interviewene. Overførbarhed handler om, hvorvidt resultaterne af undersøgelsen kan overføres til lignende situationer eller populationer, f.eks. i andre kulturer eller i forskellige aldersgrupper. Pålidelighed handler om, hvorvidt resultaterne af undersøgelsen er ens hver gang, man udfører testen.

Når man ønsker at bruge mixed methods forskning, er det vigtigt at tænke på, hvordan man kan sikre validiteten af de kvantitative og kvalitative undersøgelser. En måde at gøre dette på er ved at anvende triangulering, hvor man anvender multiple kilder og metoder til at undersøge det samme emne. Dette kan være med til at sikre, at man måler det samme og kommer frem til de samme resultater på tværs af de forskellige metoder og kilder.

Derudover kan forskere også anvende en abduktiv tilgang i mixed methods forskning, hvor man tager udgangspunkt i sin teori og udvikler denne ud fra de data, man indsamler. Dette kan være med til at sikre, at man tager højde for både de kvantitative og kvalitative data og dermed sikre en mere holistisk forståelse af emnet.

En anden måde at sikre validiteten af mixed methods forskning på er ved at anvende en iterativ proces, hvor man løbende justerer sine metoder og udsagn ud fra de data, man indsamler i undersøgelsen. Dette kan være med til at sikre, at man bruger de mest optimale metoder til at undersøge det ønskede emne og dermed sikre en højere validitet.

I mixed methods forskning er det også vigtigt at overveje, hvordan man kan rapportere resultaterne af undersøgelsen. Det kan være en fordel at anvende grafisk fremstilling, som f.eks. figur eller graf, til at fremstille resultaterne af undersøgelsen på en præcis og letforståelig måde. Dette kan være med til at sikre, at læseren får et klart overblik over de fundne resultater og dermed kan forstå det videnskabelige indhold lettere.

Samlet set er det vigtigt at tænke på, hvordan man kan sikre validiteten af mixed methods forskning. Dette kan gøres ved at overveje, hvordan man kan anvende triangulering, abduktiv tilgang og en iterativ proces for at sikre en høj validitet. Derudover kan rapporteringen af resultaterne også have en stor betydning for at sikre, at væsentlige resultater og konklusioner bliver kommunikeret tydeligt og præcist.