Sammenligning af interne og eksterne validitetsproblemer

Introduktion

Sammenligning af interne og eksterne validitetsproblemer er et centralt tema inden for videnskabelig forskning. Validitet er et mål for, hvorvidt en undersøgelses resultater faktisk måler det, som den var tiltænkt at måle. Validitet er en essentiel faktor i videnskabelig forskning, da det er en forudsætning for, at man kan drage valide slutninger baseret på undersøgelsens resultater.

Interne validitetsproblemer

Interne validitetsproblemer opstår, når en undersøgelses metode ikke måler det, som den var tiltænkt at måle. Disse problemer kan skyldes interne faktorer, såsom urepræsentativt udvalg eller unøjagtige måleinstrumenter, eller eksterne faktorer, såsom den måde, dataindsamlingen er foregået på.

  • Urepræsentativt udvalg: Hvis et udvalg ikke er repræsentativt for den population, man ønsker at generalisere resultatet til, vil resultaterne ikke være internt valide.
  • Målefejl: Hvis måleinstrumentet er unøjagtigt, vil resultaterne ikke være præcise og dermed heller ikke internt valide.
  • Manglende kontrolgruppe: Hvis der ikke er en kontrolgruppe i en undersøgelse, kan man ikke udelukke alternative forklaringer på resultaterne, og undersøgelsen vil derfor ikke være internt valide.

Eksterne validitetsproblemer

Eksterne validitetsproblemer opstår, når en undersøgelses resultater ikke kan generaliseres til andre situationer eller populationer. Disse problemer kan skyldes eksterne faktorer, såsom manglende generaliserbarhed, eller interne faktorer, såsom spørgsmåleteknik.

  • Manglende generaliserbarhed: Hvis resultaterne fra en undersøgelse kun kan generaliseres til en bestemt population, vil resultaterne ikke være eksternt valide.
  • Spørgsmåleteknik: Hvis spørgsmålene ikke er formuleret klart og præcist, kan det påvirke undersøgelsens validitet og dermed dens eksterne validitet.
  • Variation i interventionen: Hvis interventionen er forskellig fra situation til situation, kan resultaterne ikke generaliseres til andre situationer og undersøgelsen vil derfor ikke være eksternt valide.

Konklusion

Sammenligning af interne og eksterne validitetsproblemer er afgørende i forskningens verden. Interne validitetsproblemer omhandler fejl og mangler internt i en undersøgelse, mens eksterne validitetsproblemer omhandler, om resultaterne fra en undersøgelse kan generaliseres til andre situationer eller populationer. Ved at tage højde for disse faktorer kan man sikre sig, at ens undersøgelsers resultater er valide og anvendelige.